اخبار

اخبار

اخبار

اخبار

حضور رحا در نمایشگاه ارتقا. کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

The 11 International &16 National congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories

 رحا در یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
سی ام فروردین ماه الی دوم اردیبهشت ماه سال 1397